ادامه مطلب...

ادامه مطلب... ادامه مطلب...

ادامه مطلب... ادامه مطلب...

ادامه مطلب...

مراسم تقدير وتشكر از شهردار محترم توسط پرسنل شهرداري وشوراي اسلامي شهر به مناسبت روز شهردار

 

 ادامه مطلب...ادامه مطلب...

ادامه مطلب...ادامه مطلب...ادامه مطلب...

تصاويري از مراسم روز درختكاري (پارك شهداي ارتش)

ادامه مطلب... ادامه مطلب...  

ادامه مطلب...   ادامه مطلب...   ادامه مطلب...  

ادامه مطلب... ادامه مطلب...   ادامه مطلب...

ادامه مطلب... ادامه مطلب... ادامه مطلب...

ادامه مطلب... ادامه مطلب... ادامه مطلب...

ادامه مطلب...  ادامه مطلب...

ادامه مطلب...

 

 

ادامه مطلب...   ارتباط مستقيم مردم و مديران ازطريق سامانه سامد

ادامه مطلب...قايبل توجه همشهريان عزيز

برابر مصوبه شماره 483مورخ 99/10/23شوراي اسلامي شهر دولت آباد،به مناسبت تقارن چهل ودومين سالگرد پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي ايران اين شهرداري قصد دارد نسبت به تخفيف30درصد عوارضات پروانه هاي تجاري ومسكوني از اول بهمن ماه تا پايان سال99اقدام نمايد.

ادامه مطلب...

ادامه مطلب... ادامه مطلب... ادامه مطلب...  ادامه مطلب...

 

به روایت تصویروبه ترتیب ذکر شده درذیل به اقدامات صورت گرفته درزمان سرپرستی آقای قربانیان درشهرداری دولت آباد می پردازیم:

*آسفالت ولکه گیری سطح شهر*اجرای طرح جدولگذاری وآبرو درسطح شهر*اجرای پارک نجفیه وشهدای گمنام*مرمت پارک ورودی شهر*مرمت پارک زائر*ساخت پل جاده اصلی*تخریب وبازگشایی معابر*زیرسازی های صورت گرفته درسطح شهر*اجرای ساختمان آتش نشانی*اقدامات صورت گرفته درزمان بحران*معدوم کردن ودفع زباله های سطح شهر*جلسات تشکیل شده جهت رفع مشکلات همشهریهای عزیزومراسمات

 

تصاویری ازآسفالت ولکه گیری سطح شهر:

ازقبیل:میلان فرهنگیان  خیابان پاسداران-مطهری1-صاحبکار12-صاحبکار14-امام رضا1میلانهای جنب مسجدعلی اکبری و...

ادامه مطلب...ادامه مطلب...ادامه مطلب...ادامه مطلب...ادامه مطلب...ادامه مطلب...

ادامه مطلب...ادامه مطلب...ادامه مطلب...ادامه مطلب...ادامه مطلب...ادامه مطلب...ادامه مطلب...ادامه مطلب...ادامه مطلب...ادامه مطلب...ادامه مطلب...ادامه مطلب...ادامه مطلب...ادامه مطلب...ادامه مطلب...ادامه مطلب...ادامه مطلب...ادامه مطلب...ادامه مطلب...ادامه مطلب...ادامه مطلب...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اجرای طرح جدولگذاری وآبرو درسطح شهر:

ازقبیل جدولگذاری خیابان16متری ازصاحبکار به شقایق،جدولگذاری خیابان آموزشگاه راهنمایی به شقایق و خیابان امام رضا و...

ادامه مطلب...ادامه مطلب...ادامه مطلب...ادامه مطلب...ادامه مطلب...ادامه مطلب...ادامه مطلب...ادامه مطلب...ادامه مطلب...ادامه مطلب...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اجرای پارک نجفیه وشهدای گمنام:

 

ادامه مطلب...ادامه مطلب...ادامه مطلب...ادامه مطلب...ادامه مطلب...ادامه مطلب...ادامه مطلب...ادامه مطلب...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مرمت پارک ورودی شهروپارک زائر:

ادامه مطلب...ادامه مطلب...ادامه مطلب...ادامه مطلب...ادامه مطلب...ادامه مطلب...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  پروژه ساخت پل جاده اصلی :

ادامه مطلب...ادامه مطلب...ادامه مطلب...ادامه مطلب...ادامه مطلب...ادامه مطلب...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تخریب وبازگشایی معابر سطح شهر باهماهنگی دادستانی محترم:

ادامه مطلب...ادامه مطلب...ادامه مطلب...ادامه مطلب...ادامه مطلب...ادامه مطلب...ادامه مطلب...ادامه مطلب...ادامه مطلب...ادامه مطلب...ادامه مطلب...ادامه مطلب...ادامه مطلب...ادامه مطلب...ادامه مطلب...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زیرسازیهای صورت گرفته در سطح شهر:

ادامه مطلب...ادامه مطلب...ادامه مطلب...ادامه مطلب...ادامه مطلب...ادامه مطلب...ادامه مطلب...ادامه مطلب...ادامه مطلب...ادامه مطلب...ادامه مطلب...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اجرای واتمام ساختمان آتش نشانی توسط شهرداری:

ادامه مطلب...ادامه مطلب...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اقدامات صورت گرفته درزمان بحران:

 

ادامه مطلب...ادامه مطلب...ادامه مطلب...ادامه مطلب...ادامه مطلب...ادامه مطلب...ادامه مطلب...ادامه مطلب...ادامه مطلب...ادامه مطلب...ادامه مطلب...ادامه مطلب...ادامه مطلب...ادامه مطلب...ادامه مطلب...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مراسمات و جلسات تشکیل شده شهردار وشوراهای محترم وپرسنل شهرداری جهت رفع مشکلات همشهریان عزیز:

ازقبیل غبارروبی مزارشهدا و جلسه بررسی مشکلات دامداران وساخت وسازهای غیرمجاز درمحمدآبادو...

 

ادامه مطلب...ادامه مطلب...ادامه مطلب...ادامه مطلب...ادامه مطلب...ادامه مطلب...ادامه مطلب...ادامه مطلب...ادامه مطلب...

ادامه مطلب...   ديدار چهره به چهره شهردار ومردم شريف دولت آباد

به اطلاع مردم شريف شهر دولت آباد مي رساند كه شهرداري دولت آباد درنظر دارد برابر نامه مديركل محترم عملكرد بازرسي وامورحقوقي استانداري خراسان رضوي دوشنبه هرهفته از ساعت 8الي 12نسبت به برگزاري ديدار چهره به چهره (ملاقات مردمي)به منظور ارتباط نزديك ومستمر مردم وآگاهي ازمشكلات شهرواهتمام ورفع آن اقدام نمايد.

روابط عمومي شهرداري دولت آباد

ادامه مطلب...  ادامه مطلب...

ادامه مطلب...

ادامه مطلب...

ادامه مطلب...

ادامه مطلب...بتن ريزي محدوده هاي مختلف درپارك نجفيه وشهداي گمنام

تاریخچه شهر

شهر دولت آباد مركز شهرستان زاوه در استان خراسان رضوي است . بر پايه سرشماري عمومي نفوس و مسكن در سال 1395 جمعيت اين شهر 9329 نفر (2939 خانواده) بوده است . از اماكن گردشگري اين شهر مي توان به مسجد جامع و آب انبار و حمام نجف خان اشاره كرد . از اماكن زيارتي شهرستان مي توان امامزاده سلطان حسين بن موسي الكاظم (ع) واقع در حشمت آباد و بي بي شهربانو واقع در چخماق و همچنين امامزاده سلطان سليمان را نام برد.

اطلاعات تماس

روابط عمومی: 53723283 (051) 

شهرداری: 53723592 (051)

دورنگار: 53725320 (051)

پیام کوتاه: 50001200002018

آدرس: خراسان رضوي - شهرستان زاوه - شهر دولت آباد - روبروي پارك معلم

كدپستي: 9549135563

ایمیل: Info@Shahrdari-Dolatabad.ir