به روایت تصویروبه ترتیب ذکر شده درذیل به اقدامات صورت گرفته درزمان سرپرستی آقای قربانیان درشهرداری دولت آباد می پردازیم:

*آسفالت ولکه گیری سطح شهر*اجرای طرح جدولگذاری وآبرو درسطح شهر*اجرای پارک نجفیه وشهدای گمنام*مرمت پارک ورودی شهر*مرمت پارک زائر*ساخت پل جاده اصلی*تخریب وبازگشایی معابر*زیرسازی های صورت گرفته درسطح شهر*اجرای ساختمان آتش نشانی*اقدامات صورت گرفته درزمان بحران*معدوم کردن ودفع زباله های سطح شهر*جلسات تشکیل شده جهت رفع مشکلات همشهریهای عزیزومراسمات

 

تصاویری ازآسفالت ولکه گیری سطح شهر:

ازقبیل:میلان فرهنگیان  خیابان پاسداران-مطهری1-صاحبکار12-صاحبکار14-امام رضا1میلانهای جنب مسجدعلی اکبری و...

b_300_0_16777215_00_images_maghalat_GFHFGHFGHFGG.jpgb_300_0_16777215_00_images_maghalat_DFGFDGDF.jpgb_300_0_16777215_00_images_maghalat_DFFGV.jpgb_300_0_16777215_00_images_maghalat_ASD.jpgb_300_0_16777215_00_images_maghalat_7777.jpgb_300_0_16777215_00_images_maghalat_54564.jpg

b_300_0_16777215_00_images_maghalat_FGGHFGH.jpgb_300_0_16777215_00_images_maghalat_FGGFH.jpgb_300_0_16777215_00_images_maghalat_FGDDS.jpgb_300_0_16777215_00_images_maghalat_FGDDDD.jpgb_300_0_16777215_00_images_maghalat_FDGFDFF.jpgb_300_0_16777215_00_images_maghalat_FDGDFDFG.jpgb_300_0_16777215_00_images_maghalat_GHGHG.jpgb_300_0_16777215_00_images_maghalat_GHGFRDD.jpgb_300_0_16777215_00_images_maghalat_GHFT.jpgb_300_0_16777215_00_images_maghalat_GGFHGFFG.jpgb_300_0_16777215_00_images_maghalat_GFGHGFHGF.jpgb_300_0_16777215_00_images_maghalat_KJLJK.jpgb_300_0_16777215_00_images_maghalat_KJH.jpgb_300_0_16777215_00_images_maghalat_JGHRR.jpgb_300_0_16777215_00_images_maghalat_HJKJH.jpgb_300_0_16777215_00_images_maghalat_GHJHG.jpgb_300_0_16777215_00_images_maghalat_GHHGJ.jpg_.jpgb_300_0_16777215_00_images_maghalat_SFDFDG.jpgb_300_0_16777215_00_images_maghalat_RDD.jpgb_300_0_16777215_00_images_maghalat_SDGSDD.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اجرای طرح جدولگذاری وآبرو درسطح شهر:

ازقبیل جدولگذاری خیابان16متری ازصاحبکار به شقایق،جدولگذاری خیابان آموزشگاه راهنمایی به شقایق و خیابان امام رضا و...

b_300_0_16777215_00_images_maghalat_4545445.jpgb_300_0_16777215_00_images_maghalat_454565.jpgb_300_0_16777215_00_images_maghalat_45566.jpgb_300_0_16777215_00_images_maghalat_45655.jpgb_300_0_16777215_00_images_maghalat_544122.jpgb_300_0_16777215_00_images_maghalat_54564566.jpgb_300_0_16777215_00_images_maghalat_74455.jpgb_300_0_16777215_00_images_maghalat_7456546.jpgb_300_0_16777215_00_images_maghalat_754456.jpgb_300_0_16777215_00_images_maghalat_999999999998.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اجرای پارک نجفیه وشهدای گمنام:

 

b_300_0_16777215_00_images_maghalat_100.jpgb_300_0_16777215_00_images_maghalat_101.jpgb_300_0_16777215_00_images_maghalat_102.jpgb_300_0_16777215_00_images_maghalat_103.jpgb_300_0_16777215_00_images_maghalat_105.jpgb_300_0_16777215_00_images_maghalat_107.jpgb_300_0_16777215_00_images_maghalat_104.jpgb_300_0_16777215_00_images_maghalat_108.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مرمت پارک ورودی شهروپارک زائر:

b_300_0_16777215_00_images_maghalat_202.jpgb_300_0_16777215_00_images_maghalat_200.jpgb_300_0_16777215_00_images_maghalat_201.jpgb_300_0_16777215_00_images_maghalat_204.jpgb_300_0_16777215_00_images_maghalat_205.jpgb_300_0_16777215_00_images_maghalat_206.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  پروژه ساخت پل جاده اصلی :

b_300_0_16777215_00_images_maghalat_300.jpgb_300_0_16777215_00_images_maghalat_301.jpgb_300_0_16777215_00_images_maghalat_302.jpgb_300_0_16777215_00_images_maghalat_303.jpgb_300_0_16777215_00_images_maghalat_304.jpgb_300_0_16777215_00_images_maghalat_305.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تخریب وبازگشایی معابر سطح شهر باهماهنگی دادستانی محترم:

b_300_0_16777215_00_images_maghalat_400.jpgb_300_0_16777215_00_images_maghalat_401.jpgb_300_0_16777215_00_images_maghalat_402.jpgb_300_0_16777215_00_images_maghalat_403.jpgb_300_0_16777215_00_images_maghalat_404.jpgb_300_0_16777215_00_images_maghalat_405.jpgb_300_0_16777215_00_images_maghalat_406.jpgb_300_0_16777215_00_images_maghalat_408.jpgb_300_0_16777215_00_images_maghalat_409.jpgb_300_0_16777215_00_images_maghalat_410.jpgb_300_0_16777215_00_images_maghalat_412.jpgb_300_0_16777215_00_images_maghalat_413.jpgb_300_0_16777215_00_images_maghalat_415.jpgb_300_0_16777215_00_images_maghalat_416.jpgb_300_0_16777215_00_images_maghalat_417.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زیرسازیهای صورت گرفته در سطح شهر:

b_300_0_16777215_00_images_maghalat_501.jpgb_300_0_16777215_00_images_maghalat_502.jpgb_300_0_16777215_00_images_maghalat_503.jpgb_300_0_16777215_00_images_maghalat_504.jpgb_300_0_16777215_00_images_maghalat_505.jpgb_300_0_16777215_00_images_maghalat_507.jpgb_300_0_16777215_00_images_maghalat_508.jpgb_300_0_16777215_00_images_maghalat_510.jpgb_300_0_16777215_00_images_maghalat_511.jpgb_300_0_16777215_00_images_maghalat_512.jpgb_300_0_16777215_00_images_maghalat_514.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اجرای واتمام ساختمان آتش نشانی توسط شهرداری:

b_300_0_16777215_00_images_maghalat_400019400789_252955.jpgb_300_0_16777215_00_images_maghalat_33333333333333333333.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اقدامات صورت گرفته درزمان بحران:

 

b_300_0_16777215_00_images_maghalat_600.jpgb_300_0_16777215_00_images_maghalat_601.jpgb_300_0_16777215_00_images_maghalat_602.jpgb_300_0_16777215_00_images_maghalat_603.jpgb_300_0_16777215_00_images_maghalat_604.jpgb_300_0_16777215_00_images_maghalat_605.jpgb_300_0_16777215_00_images_maghalat_606.jpgb_300_0_16777215_00_images_maghalat_607.jpgb_300_0_16777215_00_images_maghalat_608.jpgb_300_0_16777215_00_images_maghalat_609.jpgb_300_0_16777215_00_images_maghalat_610.jpgb_300_0_16777215_00_images_maghalat_700.jpgb_300_0_16777215_00_images_maghalat_701.jpgb_300_0_16777215_00_images_maghalat_703.jpgb_300_0_16777215_00_images_maghalat_705.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مراسمات و جلسات تشکیل شده شهردار وشوراهای محترم وپرسنل شهرداری جهت رفع مشکلات همشهریان عزیز:

ازقبیل غبارروبی مزارشهدا و جلسه بررسی مشکلات دامداران وساخت وسازهای غیرمجاز درمحمدآبادو...

 

b_300_0_16777215_00_images_maghalat_800.jpgb_300_0_16777215_00_images_maghalat_801.jpgb_300_0_16777215_00_images_maghalat_805.jpgb_300_0_16777215_00_images_maghalat_811.jpgb_300_0_16777215_00_images_maghalat_802.jpgb_300_0_16777215_00_images_maghalat_807.jpgb_300_0_16777215_00_images_maghalat_810.jpgb_300_0_16777215_00_images_maghalat_808.jpgb_300_0_16777215_00_images_maghalat_812.jpg

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

تاریخچه شهر

شهر دولت آباد مركز شهرستان زاوه در استان خراسان رضوي است . بر پايه سرشماري عمومي نفوس و مسكن در سال 1395 جمعيت اين شهر 9329 نفر (2939 خانواده) بوده است . از اماكن گردشگري اين شهر مي توان به مسجد جامع و آب انبار و حمام نجف خان اشاره كرد . از اماكن زيارتي شهرستان مي توان امامزاده سلطان حسين بن موسي الكاظم (ع) واقع در حشمت آباد و بي بي شهربانو واقع در چخماق و همچنين امامزاده سلطان سليمان را نام برد.

اطلاعات تماس

روابط عمومی: 53723283 (051) 

شهرداری: 53723592 (051)

دورنگار: 53725320 (051)

پیام کوتاه: 50001200002018

آدرس: خراسان رضوي - شهرستان زاوه - شهر دولت آباد - روبروي پارك معلم

كدپستي: 9549135563

ایمیل: Info@Shahrdari-Dolatabad.ir